Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2011.02.11

Nowy kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych

Burmistrz Miasta Sanoka 21 października 2010 r. rozpoczął działania dotyczące bardzo ciekawego tematu, a mianowicie „budowy, przebudowy i zmian sposobu użytkowania istniejących obiektów byłego lodowiska na kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych”.

Kompleks miałby być zrealizowany na działkach: 541/1 i 541/3 – działki Skarbu Państwa, 541/4 i 541/5 – działki „Sokoła” - położonych przy ul. Mickiewicza.

Urząd Miasta wykonał wiele kosztownej pracy:

- opracowano koncepcję zagospodarowania terenu byłego lodowiska,

- uzgodniono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Powiatowym Zarządzie Dróg,

- Burmistrz zebrał dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji,

- Burmistrz podejmuje decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w dniu 14.12.2010 r.

Zarząd TG „Sokół” złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w dniu 18.12.2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie decyzją z dnia 31.01.2011 r. postanawia uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji tzn. przez Burmistrza Miasta Sanoka.

Rozpatrując przedmiotową sprawę Kolegium stwierdza, że organ pierwszej instancji naruszył wymogi przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, jak. też wymogi proceduralne określone przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Okazuje się, że Burmistrz Miasta Sanoka lekceważy przepisy ustawy, co jest karygodne, a poza tym jest to bardzo zły przykład (ryba psuje się od głowy) no i wstyd na całą okolicę.

Miasto przecież posiada „Certyfikat ISO”.

Będziemy obserwować jaka kwota na ten cel zostanie zaplanowana w Budżecie Miasta na 2011 r.

Ciąg dalszy nastąpił!

Burmistrz zawiadamia o ponownym wszczęciu (15.02.2011 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów byłego lodowiska na kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych”. Dot. m.in. naszych działek 541/4 i 541/5.

Pismem z dnia 24.03.2011 r. Burmistrz zawiadamia, że 18.11.2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku postanawia uzgodnić projekt dot. decyzji Burmistrza o lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewidzianego do realizacji na działkach „Sokoła”.

Bronisław Kielar