Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012.08.11

Historia 11.07.2004–2009

sokol_1a

 

2004

Reaktywowanie TG „Sokół” w Sanoku

 

Na zebraniu zorganizowanym w dniu 11 lipca 2004 r. w domu Ludmiły i Zbigniewa Kazimierza Patałów, na którym postanowiono reaktywować Towarzystwo obecni byli przedwojenni członkowie: Maria Czerepaniak, Janina Maczek, Zofia Sarkady, Ludmiła Schmidt, Janina Stefańska, Hipolit Zygmunt Keller, Zbigniew Kazimierz Patała oraz Ludmiła Patała, Eugeniusz Czerepaniak, Bronisław Kielar, Barbara Milczanowska, Paweł Sebastiański.

Na kolejnych zebraniach wybrano Zarząd w składzie: Zbigniew Kazimierz Patała – prezes, Hipolit Zygmunt Keller – wiceprezes, Janina Maczek – sekretarz, Zofia Sarkady – skarbnik, Maria Czerepaniak – członek, Janina Stefańska – członek, Ludmiła Schmidt – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz wykonano prace związane z rejestracją Towarzystwa w KSR w Rzeszowie.

Wpisu do KRS w Rzeszowie dokonano 25.05.2005 r. pod numerem 0000234935.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zorganizowano w dniu 22.10.2005 r. W skład nowego Zarządu weszli: Bronisław Kielar – prezes, Ludmiła Patała - wiceprezes, Eugeniusz Czerepaniak – sekretarz, Władysław Gorączko - skarbnik, Paweł Sebastiański – członek, Małgorzata Obszarny – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Hipolit Zygmunt Keller – przewodniczący Sądu Honorowego. Przyjęto plan działania, w którym najważniejszym zadaniem było odzyskanie nieruchomości „Sokoła”.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku ul. Białogórska 9 zwraca się pismem z dnia 1.08.2005 r. do Burmistrza Miasta i Rady Miasta Sanoka z prośbą o zwrot nieruchomości należących do 1946 r. do Towarzystwa (działki i budynek przy ul. Mickiewicza) jednak w odpowiedzi uzyskuje informację, że nie przysługuje mu tytuł prawny do nieruchomości i nie jest następcą prawnym Towarzystwa przedwojennego.

Następnie Zarząd TG „Sokół” w Sanoku pismem z dnia 26 stycznia 2006 r. zwraca się z prośbą do MSWiA o stwierdzenie nieważności bezprawnego zarządzenia likwidującego Towarzystwo z dnia 24.03.1949 r. (pisma L.SPS.I/5/28/49 U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społeczno-Polityczny z dnia 24.03.1949 r. do Władysława Fastnachta z-cy prezesa TG „Sokół” w Sanoku i z dnia 15.04.1949 r. do dra Tadeusza Trendoty – adwokata w Sanoku).

W międzyczasie Rada Miasta Sanoka pod koniec kadencji, na wniosek Burmistrza Wojciecha Blecharczyka podejmuje Uchwałę Nr LX/597/06 z dnia 19 września 2006 r. wyrażającą zgodę na sprzedaż działki byłego lodowiska.

Z wielkim trudem, przy udziale dużej grupy osób (posłów, radnych i wielu sanoczan zainteresowanych odtworzeniem „Sokoła” – wielu mieszkańców wspierało nas anonimowo lub prosiło o nie podawanie nazwiska – kogo się bali?) wymusiliśmy na Burmistrzu odwołanie przetargu na sprzedaż b. lodowiska.

Po obszernej wymianie korespondencji z MSWiA, 8 listopada 2006 r. uzyskaliśmy Decyzję Nr 12/2006 MSWiA stwierdzającą nieważność decyzji U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społeczno-Polityczny z dnia 24.03.1949 r. likwidującej „Sokoła” w Sanoku, która to decyzja podjęta była z rażącym naruszeniem prawa.

W/w Decyzja była podstawą skierowania wniosku (4.12.2006 r.) do MSWiA o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r., 30.06.1993 r., 14.04.1997 r., działek 25/8 o pow. 1810m2 i 25/26 o pow. 2385m2 (obecnie działki nr 543 z budynkiem „Sokoła”), 541 – byłe lodowisko oraz 542 – kiosk z kwiatami) położonych w Sanoku przy ul. Mickiewicza oraz o podjęcie stosownych decyzji, które doprowadzą do zwrotu nieruchomości Towarzystwu.

Rozpatrzenie naszego wniosku zostało wstrzymane (18 miesięcy) z powodu działań Burmistrza, który: występuje o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji likwidującej „Sokoła” z 1949 r., kieruje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.11.2006 r. i wnioskuje o wstrzymanie wykonania decyzji MSWiA.

Po ogłoszeniu przetargu dot. sprzedaży b. lodowiska, Zarząd „Sokoła” wykonał wiele starań aby przetarg nie doszedł do skutku. Sporządzono pisma za pośrednictwem posłów do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrza.

Zebraliśmy również 1300 podpisów pod protestem przeciwko sprzedaży nieruchomości „Sokoła” i przekazaliśmy Burmistrzowi.

Burmistrz unieważnia przetarg na sprzedaż byłego lodowiska, po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu śledztwa (pismo z dnia 15 czerwca 2007 r) w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Miasta Sanoka w dniu 20 kwietnia 2007 r. w Sanoku poprzez ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości pomimo toczącego się postępowania administracyjnego o stwierdzenie prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę Miasta Sanok, czym działał na szkodę TG „Sokół w Sanoku - tj. o przestępstwo z art. 231 § l kk.

Na prośbę Burmistrza, przedstawiciele „Sokoła” i przedstawiciele Burmistrza odbyli wiele rozmów dotyczących polubownego zakończenia tematu.Doprowadziliśmy do ustnego uzgodnienia następującego stanowiska:

  • Burmistrz Miasta wystąpi z wnioskiem do Rady Miasta o podjęcie uchwały dotyczącej sprzedaży Towarzystwu działki z budynkiem „Sokoła” i lokalu na piętrze przy ul. Rynek 16 z bonifikatą 99,9%,
  • Zarząd Towarzystwa zrezygnuje z odzyskania działki byłego lodowiska.

Nie doczekaliśmy się jednak w/w. uzgodnień na piśmie.Zamiast przedstawienia uzgodnień na piśmie, Burmistrz zmienił propozycję i zaproponował Towarzystwu co następuje:

  • Miasto użycza Towarzystwu działkę z budynkiem „Sokoła” do czasu prawomocnych decyzji komunalizacyjnych,
  • Miasto użyczy Towarzystwu lokal o pow. 77m2 położony na piętrze budynku przy ul. Rynek 16 na działalność statutową, na czas nieokreślony,
  • Towarzystwo wycofa z MSWiA wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej działki byłego lodowiska.

Na tak zmienioną wersję ugody, Zarząd Towarzystwa nie mógł się zgodzić, z powodu niezgodności z prawem przedstawionych propozycji przez Burmistrza.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po rozpatrzeniu naszego wniosku, podjęło w dniu 30.07.2008 r. Decyzje Nr 508, 506, 505, stwierdzające nieważność decyzji komunalizacyjnych Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r., 30.06.1993 r., 14.04.1997 r., które dotyczą działek Nr 543, 541, 542.

W uzasadnieniu w/w Decyzji MSWiA czytamy m.in.: „Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wywołuje bowiem skutek prawny ex tunc, tzn. od dnia wydania aktu administracyjnego, który podlega unieważnieniu. Następuje restitutio in integrum, tzn. przywrócenie do stanu poprzedniego, obowiązującego przed wydaniem aktu, którego nieważność stwierdzono, tak jak gdyby tego aktu nigdy nie było.”

Nie jest to jeszcze koniec naszych starań a to dlatego, że prawnym właścicielem budynku „Sokoła” z parcelą, na której stoi budynek i działki pomiędzy budynkiem a byłym lodowiskiem jest Towarzystwo (decyzja w sprawie tych nieruchomości jest ostateczna i prawomocna), natomiast faktycznym użytkownikiem jest Gmina Miasta Sanoka. Pozostały nam jeszcze starania o dokonanie odnowienia wpisu notarialnego w Księgach Wieczystych i faktyczne przejęcie nieruchomości.

Sytuacja dotycząca działki byłego lodowiska jest bardziej skomplikowana ponieważ Burmistrz Miasta złożył odwołanie do MSWiA na ostateczną decyzję tegoż MSWiA stwierdzającą nieważność decyzji komunalizacyjnej. Decyzja jest ostateczna ale nie jest prawomocna. Jeżeli MSWiA podtrzyma swoją ostateczną decyzję to i tak Pan Burmistrz ma jeszcze możliwość odwlekania zakończenia sprawy poprzez wniesienie skargi do Sądu.

Starania o odzyskanie nieruchomości „Sokoła” rozpoczęliśmy jeszcze za czasów Burmistrza Zbigniewa Daszyka. Pan Burmistrz Wojciech Blecharczyk przeciągając sprawę może doprowadzić do tego, że nieruchomości przejmiemy za panowania kolejnego Burmistrza.

W wielu publikowanych artykułach to my byliśmy nazywani hamulcowymi (i jeszcze gorzej) w sprawie b. lodowiska. Było wiele kłamliwych wypowiedzi przeciwników „Sokoła”, opublikowanych w mediach, oczerniających naszych członków, zmuszających wręcz do rezygnacji z naszych starań.

Przykre jest to, że w Urzędzie Miasta wykonano wiele pracy za społeczne pieniądze a wszystko po to aby nie dopuścić do uchylenie decyzji podjętych tuż po wojnie z rażącym naruszeniem prawa.

Jako człowiek słabo znający prawo mam takie odczucie, że samo sporządzenie odwołania od decyzji, która rażąco naruszała prawo jest przestępstwem a przynajmniej działaniem nie mającym nic wspólnego z logiką. TG „Sokół” w Sanoku stara się jedynie odebrać nieruchomości, które należały do Towarzystwa do czasu jego bezprawnego zlikwidowania przez ówczesne władze. Premierem był wtedy Edward Osóbka-Morawski, a Bolesław Bierut prezydentem PRL. Faktyczna likwidacja „Sokoła” nastąpiła w 1946 roku, a protokolarne przekazanie nieruchomości i ruchomości na rzecz Miasta nastąpiło w 1949 roku.

Warto nadmienić, iż likwidacja „Sokoła” tuż po wojnie jak i komunalizacja nieruchomości w 1992 r., 1993 r. i 1997 r. były wykonane z rażącym naruszeniem prawa. To bardzo ważne stwierdzenie pozwala nam mieć przekonanie, że nieruchomości niebawem zostaną przywrócone Towarzystwu.

Z przedstawionych treści wynika co następuje:

- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 19.11.1896 r. darująca działkę „Sokołowi” jest nadal aktualna.

- Aktualny i obowiązujący jest również Akt notarialny spisany 21.08.1899 r.

- Likwidacja „Sokoła” wykonana z powodu decyzji Urzędu Wojewódzkiego, podjęta z rażącym naruszeniem prawa - została uchylona.

- Komunalizacja nieruchomości wykonana z powodu decyzji Wojewody, z rażącym naruszeniem prawa - została uchylona.

- Nieruchomość nigdy nie została sprzedana – obecnie jest dzierżawiona.

Sprawa odnowienia wpisu nieruchomości do ksiąg wieczystych zasługuje również na uwagę.

Wiemy, że działki „Sokoła” wpisane były do ksiąg wieczystych, jako:

  • działka nr 25/8 o pow. 1810 m2 wpisana 21.08.1899 r. do lwh 606,
  • działka nr 25/26 o pow. 2385 m2 dopisana 31.05.1927 r. do lwh 606, która zaginęła po drugiej wojnie.

 

Obecnie powierzchnia w/w dwóch działek jest podzielona na trzy działki o nr 543, 542 i 541, co do których MSWiA stwierdził nieważność decyzji komunalizacyjnych Wojewody Krośnieńskiego.

Decyzja MSWiA nr 508 dotyczy działki 543 (1122/1) o pow. 1438 m2, na której stoi budynek „Sokoła”.

Decyzja MSWiA nr 505 dotyczy działki 542 o pow. 313 m2, na której stoi kiosk z kwiatami.

Decyzja MSWiA nr 506 dotyczy działki 541 (1121/2 o pow. 4928 m2, z czego tylko część (2444m2) należy do „Sokoła”) zabudowanej obiektem sztucznego lodowiska.

 

Zarząd zwrócił się dwukrotnie (3.10.2008 r. i 27.10.2008 r.) do Burmistrza Miasta o zdeponowanie na oddzielnym koncie czynszu dzierżawnego uzyskiwanego z nieruchomości Towarzystwa od 1 sierpnia 2008 r. - do czasu protokolarnego przekazania nam nieruchomości.

Zwróciliśmy się również do Starosty Sanockiego (27.10.2008 r.) o wprowadzenie zmian w dokumentacji ewidencyjnej gruntów, uwidaczniając skutki ostatecznych i prawomocnych decyzji MSWiA, dotyczących unieważnienia decyzji likwidacyjnej „Sokoła” i decyzji komunalizacyjnych nieruchomości.

Starosta odmawia wprowadzenia zmiany podając (bzdurne uzasadnienie) duży upływ czasu i to, iż aktualnie prowadzone księgi wieczyste, potwierdzają jako właściciela - Gminę Miasta Sanoka.

Od decyzji Starosty odwołaliśmy się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty.

Inspektor decyzją z dnia 6 lutego 2009 r. podtrzymuje decyzję Starosty.

Dążąc do pozytywnego załatwienia sprawy skierowaliśmy (5.01.2009 r.) list do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Waldemara Szybiaka, informujący iż Starosta Sanocki Pan Wacław Krawczyk uchyla się od podjęcia właściwej decyzji, usiłuje uchylić się od starannej analizy dostępnych dokumentów i wydania decyzji o wpisaniu „Sokoła” w ewidencji gruntów (działki nr 543 i 542), a informuje Towarzystwo o możliwości skierowania sprawy do sądu cywilnego o uzgodnienie treści wpisu w Księgach Wieczystych nr 47343 i 47348, wiedząc, iż wymienione księgi zostały utworzone na podstawie decyzji Wojewody z rażącym naruszeniem prawa.

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Wojewoda Podkarpacki na naszą prośbę o wydanie postanowienia skutkującego przywróceniem pierwotnego stanu prawnego, tj. stanu z przed unieważnionych decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wydanie dokumentu skutkującego ujawnieniem jako właściciela TG „Sokół” w Sanoku w rejestrze gruntów i w księgach wieczystych w odpowiedzi z dnia 7.01.2009 r. przesyła pismo do Starosty Sanockiego o ujawnienie „Sokoła” w rejestrze ewidencji gruntów oraz 3 pisma do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Ksiąg Wieczystych z zawiadomieniem o zmianie właściciela nieruchomości (działki 541, 542, 543).

Sąd Rejonowy w Sanoku - Wydział Ksiąg Wieczystych, na podstawie zawiadomień Wojewody z dnia 7 stycznia 2009 r. o zmianie właściciela nieruchomości (działki 541, 542, 543) ma obowiązek wpisać „Ostrzeżenie” w istniejących księgach wieczystych.

(K.p.c. Art. 62613

§ 1. Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.)

 

W dniu 6 marca 2009 r., skierowaliśmy skargę do Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję Starosty Sanockiego z dnia 16 grudnia 2008 r., a podtrzymaną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie decyzją z dnia 6 lutego 2009 r.

Zaskarżając w/w decyzje, wnieśliśmy o ich uchylenie w całości, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności:

  • § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
  • art. 7 i art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • art. 7, art. 21 ust 1 i art. 46 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dążąc do wprowadzenia w życie ostatecznych, prawomocnych i podlegających wykonaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – przywracających do obiegu prawnego TG „Sokół” w Sanoku – w dniu 24 lutego 2009 r., Zarząd Towarzystwa zwrócił się z prośbą do Sądu Rejonowego w Sanoku - Wydział Ksiąg Wieczystych o odnowienie księgi wieczystej, uwidaczniającej nieruchomości (działki: 543 z budynkiem „Sokoła”, 542 i części działki 541), jako własność Towarzystwa, w miejsce zaginionej lwh 606.

Sanok, marzec 2009 r.

Bronisław Kielar