Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2024.06.23

W „Sokole” po Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym.

We czwartek, 20 czerwca 2024 r. odbyło się

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku.

Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023 i udzielono absolutorium dla Zarządu za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uczestniczyło 26 Sokolic i Sokołów.

Wybrani zostali (na 3 lata):

 • na funkcję prezesa Bronisław Kielar
 • na funkcje członków Zarządu:
  • Andrzej Chrobak – wiceprezes,
  • Barbara Milczanowska – wiceprezes,
  • Henryk Sobolak – sekretarz,
  • Jerzy Skoczyński – skarbnik,
  • Irena Florczak – członek Zarządu,
  • Jerzy Robel – członek Zarządu.
 • na członków Komisji Rewizyjnej: Teresa Koza, Andrzej Robel, Ryszard Wydrzyński – przewodniczący,
 • członków Sądu Honorowego: Małgorzata Buczek, Krzysztof Michalski, Marcin Smoter, Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – przewodniczaca,
 • Marka Perschke na pełnomocnika, do zawierania umów między Towarzystwem, a członkami Zarządu oraz w sporach członka Zarządu z Towarzystwem – zgodnie z § 36 Statutu.

Przyjęto Plan Pracy na 2024 r., w którym głównymi zadaniami są:

 1. remont następnych elementów zewnętrznych i wewnętrznych DOMU SOKOŁA,
 2. prowadzenie działalności statutowej, dotyczącej tematyki patriotyczno-sportowej,
 3. prowadzenie prac administracyjno-biurowo-księgowych.

Bronisław Kielar