Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2015.01.17

Wpłynęły prace na Konkurs 15

Konkurs na temat:

„II Wojna Światowa w powiecie sanockim – 70 rocznica jej zakończenia”

nie zainteresował zbyt wielu uczniów.


Wpłynęło tylko 2 prace, ale dobrze opracowane.

Autorzy poświęcili dużo czasu aby zebrać, uporządkować i przedstawić temat w przystępnej formie.


Komisja niebawem ogłosi kto zwyciężył.

Prace przysłali:

Bartosz Bąk – Gimnazjum w Zagórzu

Jakub Przystasz – II LO w Sanoku

Regulamin

Powiatowego Konkursu Historycznego

pod hasłem:

„II Wojna Światowa w powiecie sanockim – 70 rocznica jej zakończenia”

1. Organizator:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • opisanie losów, przeżyć oraz warunków bytowych mieszkańców naszego powiatu w latach 1939-1945 (osób, rodzin, miejscowości),
 • uświadomienie ogromu tragedii i trudności rodzin w okresie okupacji,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • praca konkursowa powinna być przedstawiona drukiem na max. 8 stronach A4 z ewentualnymi zdjęciami – można dołączyć nagrania wywiadów mono i video.
 • klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzona oddzielnie.

4. Prace konkursowe należy:

- przynieść osobiście do biura,

- przesłać na adres TG „ Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok,

- wrzucić do skrzynki pocztowej lub

- przesłać na adres sokol@sokolsanok.pl,

do piątku, 8.05.2015 r.

Pracę i kopertę należy oznaczyć symbolem G (gimnazjum) lub P (ponadgimnazjalna) i hasłem, a w małej kopercie oznaczonej tym samym hasłem, należy dołączyć wypełnioną „Kartę zgłoszenia”.

5. Nagrody:

- dyplomy (I-VI m),

- nagrody rzeczowe – bony (I-III m),

- upominki (IV-VI m).

6. Ocena prac:

prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Wyniki konkursu:

o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

8. Źródła wiedzy:

powszechnie dostępne.

9. Uwagi dodatkowe:

udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Bronisław Kielar

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem:

„II Wojna Światowa w powiecie sanockim – 70 rocznica jej zakończenia”

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1.Imiona i nazwiska uczestników:

1) …………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….….

…..………………………………………………………………………

3. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….….

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

……………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ………………………………..

Literatura

„II Wojna Światowa w powiecie sanockim – 70 rocznica jej zakończenia”

 • „Burza” w Obwodzie Sanok // W: Akowcy na Podkarpaciu / Józef Modrzejewski ; [do dr. przygot. i wstępem opatrzyła Małgorzata Rudnicka]. - Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK, 1990.
 • „Hummel” contra UB czyli sanocka gromniczna 1945 / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 7, s. 9
 • „Już wam Bóg nic nie pomoże” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. - 2002, nr 18, s. 8
 • „Przyszliście tutaj, aby wyzdychać” / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. - 2002, nr 19, s. 8
 • „Sanok” wśród "Skorpionów" / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 1999, nr 21, s. 12. - Toż.: Nowe Podkarpacie. - 1999, nr 2, s. 6
 • Aktywność społeczna nie zawsze popłaca : Jan Bezucha (1908-1992) / Edward Zając // Tygodnik Sanocki. - 2001, nr 13, s. 8
 • Dni klęski i chwały / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2002, nr 35, s. 7
 • Dowódcy na Podkarpaciu : Gen. Kazimierz Orlik-Łukoski, płk Bronisław Prugar-Ketling, płk Aleksander Stawarz, ppłk Władysław Ziętkiewicz i ich polskie losy / Mieczysław Wieliczko // Dzieje Podkarpacia. T.4 / [red. Jan Gancarski ; aut. Jerzy Majka i in.]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 2000. - S. 189-202
 • Działania i zniszczenia frontowe w powiecie sanockim w 1944 roku / Wojciech Sołtys // Rocznik Sanocki. - R. 3 (1971), s. 213-239
 • Dzieje Żydów Sanoka i powiatu sanockiego w latach 1939-1943 / Edward Zając. - Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. - Nr 32 (1994), s. 121-140
 • Eksterminacja ludności na sanocczyźnie w latach 1939-1944 / Czesław Cyran , Antoni Rachwał. - Il. // Rocznik Sanocki. - (1979), s. 31-77
 • Fortyfikacje lini Mołotowa / Andrzej Olejko // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. - Z. 2 (2002), s. 94-108
 • Katalog miejsc pamięci, walki i męczeństwa z terenu byłego powiatu sanockiego / oprac. Marian Jarosz , konsultant Edward Zając. - Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej, 1994.
 • Księga poległych, pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców ziemi sanockiej 1939-1944-1948 / Marian Jarosz. - Sanok : Zarząd Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Ziemi Sanockiej, 1998.
 • Linia Mołotowa / tekst i fot. Stanisław Kłos. - (Na turystycznym szlaku). - Il. // SkarbyPodkarpackie. - 2008, nr 5, s. 4-8
 • Materiał rocznicowy // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 11, s. 8
 • Nadsańska Linia Mołotowa / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 1999, nr 38, s. 8-9. - Toż : Nowe Podkarpacie. - 1999, nr 44, s. 10
 • Nieznane epizody drugiej wojny : Załuż 1941 oczami historyka i fotografa / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2002, nr 1, s. 7
 • Nocna egzekucja / Edward Zając. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 26, s. 11
 • Opis niektórych zdarzeń na ziemi sanockiej w okresie lipiec-sierpień 1944 r. / Juliusz Wojciech Michnowicz. - Il. // Bieszczad . - [R.] 13 (2007), s. 327-331
 • Ostatnia bitwa Września na ziemi sanockiej / Edward Zając // Gazeta Sanocka. - 1978, nr 25, s. 1
 • Ostatnia egzekucja. Cz. 1-2 / Edward Zając // Gazeta Bieszczadzka. - 2000, nr 3, s. 8 ; nr 4, s. 8
 • Panorama czasów okupacji / /z/ // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 27, s. 4
 • Pod sowieckim butem / (z) // Tygodnik Sanocki. - 2003, nr 47, s. 4
 • Podhalańczycy w Bykowcach / Agata Skowrońska , Maciej Skowroński. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2001, nr 36, s. 1, 7
 • Po prostu miałem szczeście... / Kazimierz Patała // Wiadomości Brzozowskie. - 2002, nr 7/8, s. 28-29
 • Powiat Sanocki w latach 1939-1947 / Mieczysław Przystasz // Rocznik Sanocki. - (1967), s. 233-273
 • Powiat sanocki w latach 1939-1947 : (fragmenty materiałów) / Roman Bury. - [B.m.] : [b.w.], 1995
 • Powstanie, działalność i likwidacja antykomunistycznego oddziału partyzanckiego NSZ pod dowództwem Antoniego Żubryda / Andrzej Romaniak // W: Powiat sanocki w latach 1944-1956 / red. Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Romaniak; Muzeum Historyczne w Sanoku. - Rzeszów : IPN KŚZpNP ; Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. - S. 273-368
 • Przełamanie rosyjskich umocnień na odcinku lesko-sanockim „Lini Mołotowa” przez oddziały Armii Słowackiej w operacji Fall „Barbarossa” latem 1941 r. w świetle dokumentów i relacji / Andrzej Olejko // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku. - Nr 1 (2003), s. 53-75
 • Przełęcz niewypałów / Agnieszka Dembiczak. - Il. // Super Nowości. - 2003, nr 158, s. 20
 • Punkt oporu "Załuż" w systemie umocnień lini Sanu z lat 1940-1941 / Andrzej Małysz // W: Dzieje Podkarpacia. T.4 / [red. Jan Gancarski ; aut. Jerzy Majka i in.]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 2000. - S. 115-130
 • Rocznica krwawych walk / Andrzej Józefczyk. - Il. // Nowe Podkarpacie. - 2004, nr 41, s. 9
 • San rzeką graniczną / Jerzy Tarnawski. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2004, nr 4, s. 10
 • San rzeką graniczną / Jerzy Tarnawski // Bieszczad. - R. 10 (2003), s. 310-316
 • Sanocki sierpień ’44 / oprac. ra // Tygodnik Sanocki . - 2000, nr 33, s. 9
 • Sanoczanie w 300 Dywizjonie Bombowym im. Ziemi Mazowieckiej / [red.] Andrzej Romaniak, Andrzej Olejko ; [wstęp] A. Olejko. - Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. - 68 s. : faks., fot., portr.; 21 cm. - ISBN 83-907352-4-5
 • Sanoczanie w wyzwoleniu Warszawy w 1945 r. / Marian Jarosz // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 2, s. 11
 • Sanoczanin pierwszym polskim więźniem Oświęcimia / Anna Fastnacht-Stupnicka. - Il. // Rocznik Sanocki. - R. 8 (2001), s. 161-164
 • Słowackimi tropami po ziemi sanockiej / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2001, nr 17, s. 9
 • Straty ludnościowe i materialne powiatu sanockiego w okresie okupacji hitlerowskiej (9 IX 1939-9 VIII 1944 / Edward Zając // Rocznik Sanocki. - (1967), s. 275-293
 • Szkice z dziejów Sanoka / Edward Zając. - Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1998. - S. 247-253 : Holocaust Żydów Sanockich
 • Tak było 66 lat temu / Marian Struś // Tygodnik Sanocki. - 2007, nr 19, s. 6
 • Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach : konspiracja w sanockim i leskim w czasie II wojny światowej / Jan Jabłkowski, Maria Keller. - Warszawa : SKPB przy ZSŁ. SzSP i oddz. M. PTTK, 1979. - 22 s.
 • Trzeci agresor / Andrzej Olejko. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2002, nr 12, s. 6
 • Trzy salwy / Andrzej Olejko // Nowe Podkarpacie. - 2002, nr 51/52, s. 33

Pozycje wykazane w powyższym zestawieniu dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Sanoku