Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2020.12.28

Ogłaszamy Konkurs fotograficzny 36

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO (36)

pod hasłem: „Architektura Sanoka na zdjęciach”

1. Organizator:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku,

ul. Mickiewicza 13.

2. Cele konkursu:

  • zapoznanie się z pięknymi szczegółami architektury Sanoka,
  • mobilizacja do dokumentowania swoich odkryć.

3. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów:

  • szkół podstawowych,
  • szkół ponadpodstawowych.

4. Wymagania dotyczące zdjęć

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić najwyżej 3 zdjęcia

(jpg – min. 300 dpi).

Do prac należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia zawierającą:

temat zdjęcia – imię i nazwisko uczestnika – e-mail – nr telefonu – nazwa szkoły – imię i nazwisko opiekuna.

Zdjęcia nie mogą być obrabiane w żadnym programie graficznym.

5. Termin i adres

Zdjęcia przesłać w terminie do środy, 24 lutego 2021 r., na adres: sokol@sokolsanok.pl. Temat emaila: „Konkurs Sokoła”.

6. Nagrody za 3 najlepsze zdjęcia w każdej grupie:

medal + dyplom + upominek.

7. Ocena prac

Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  • dobór tematu,
  • ogólne wrażenie artystyczne.

8. Termin i wyniki konkursu

       Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we czwartek, 4 marca 2021 r. (termin może być zmieniony)

9. Uwagi dodatkowe:

  • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,
  • uczniowie zgłaszający się po nagrody konkursowe powinni posiadać ważne legitymacje szkolne, a dorośli dowody osobiste.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Za Zarząd TG „Sokół” w Sanoku

Bronisław Kielar

 

Karta zgłoszenia do udziału w powiatowym konkursie

pod hasłem:

„Architektura Sanoka na zdjęciach”

1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………

2. Data urodzenia: ………………………………………………….

4. Telefon kontaktowy: ………………e-mail:……………………

5. Szkoła ……………………………………………………………

6. Imię i nazwisko opiekuna, tel.: ………………………………

Temat zdj. 1 ………………………………………………………

 

Temat zdj. 2 ………………………………………………………

 

Temat zdj. 3 ………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

przez Organizatora oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach,

celem poinformowania zainteresowanych o wynikach konkursu.

…………………………………                 …………………………….

Podpis uczestnika                          Podpis rodzica/opiekuna

                                                            prawnego lub pełnoletniego

                                                                    uczestnika konkursu

                                                                           

Miejscowość, data……………………………….

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

www.sokolsanok.pl,      sokol@sokolsanok.pl

tel. 503 319 517

 

1889 – 2021