Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2015.01.17

Ogłaszamy Konkurs 16

Regulamin

Powiatowego Konkursu

pod hasłem:

„Pieśni ze Śpiewnika sokolego”

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • zachęcenie do korzystania z odtworzonego „Śpiewnika sokolego”,
 • odkrywanie talentów muzycznych,
 • włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych
  powiatu sanockiego,
 • w konkursie mogą brać udział soliści lub zespoły,
 • zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie jednego lub dwóch utworów wybranych ze „Śpiewnika sokolego” (szkoła może odebrać po 3 egzemplarze śpiewnika),
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie

3 uczestników (zespół to jeden uczestnik),

 • każdy uczestnik zarejestruje prezentowany utwór na DVD i przekaże organizatorowi w terminie 3 dni przed występem konkursowym.

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń: do 4 czerwca 2015 r. (czwartek), listownie na adres:

- TG „Sokół”, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok,

- do skrzynki pocztowej lub

- mailowo na adres: sokol@sokolsanok.pl

5. Nagrody: zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i zostaną nagrodzeni (oddzielnie gimnazja i ponadgimnazjalne):

I m – 300 zł

II m – 200 zł

III m – 100 zł

6. Ocena prac: prezentacje oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • stopień trudności wykonywanego utworu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • intonację oraz dykcję.

7. Termin i wyniki konkursu:

Konkurs odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2015 r. o godz. 900, w ...............

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę, 28 czerwca 2015 r. w trakcie uroczystości 126-lecia TG „Sokół” w Sanoku, (na „Torsanie”)

o godz. 1100.

8. Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie,
 • uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Bronisław Kielar

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie

pod hasłem:

„Pieśni ze Śpiewnika sokolego”

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1.Imiona i nazwiska uczestników:

1) …………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………

…..…………………………………………………………………………

3. Numer telefonu szkoły: …………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: …………….

……………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ………………………………..