Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2011.09.02

KONKURS nr 1 rozstrzygnięty

Konkurs dla młodzieży ze szkół podstawowych

i gimnazjów


W poniedziałek 24 października 2011 r. zostały ocenione prace zgłoszone do konkursu pn. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.

Komisja w składzie:

 1. mgr Wiesław Banach,
 2. mgr Władysław Szulc,
 3. mgr Andrzej Szczepkowski,
 4. mgr Dorota Szomko-Osękowska

oceniła 14 prac w kategorii szkół podstawowych i 9 w kategorii szkół gimnazjalnych.

Prace, które trafiły na konkurs poddane zostały wstępnej selekcji w szkołach.

Komisja składająca się ze znanych osobowości, bardzo popierająca tego rodzaju pracę z dziećmi i młodzieżą, podeszła do oceny bardzo skrupulatnie jak na specjalistów przystało.

Na ostateczny wynik miały wpływ np.: pomysł na dobór tematu, technika wykonania, ogólne wrażenie i inne.

We środę 9 listopada 2011 r. godz. 12 oo w lokalu „Sokoła” ogłoszone zostały wyniki.

Szkoły podstawowe

 1. Julita Bisaga SP nr 2 w Zagórzu – nauczyciel: Elżbieta Rudy,
 2. Edyta Żytka SP w Zahutyniu – nauczyciel: Elżbieta Nabywaniec,
 3. Natalia Kruczek SP w Porażu – nauczyciel: Joanna Pisula,
 4. Joanna Trzebuniak SP w Załużu – nauczyciel: Małgorzata Śliwiak,
 5. Emilia Pisula Sp w Pakoszówce – nauczyciel: Jan Dżoń,
 6. Daniel Pietrzak SP w Zahutyniu – nauczyciel: Elżbieta Nabywaniec.

1

1_400_15

2

2_400_05

3

3_400_02

Gimnazja

 1. Karolina Śliwka G2 w Zagórzu – nauczyciel: Tomasz Rudy,
 2. Daria Herbut G2 w Sanoku – nauczyciel: Gabriela Socha,
 3. Kamil Kotula G w Tarnawie Dolnej – nauczyciel: Wiesława Zając,
 4. Paula Drozd G4 w Sanoku – nauczyciel: Adam Kuliga.

1

1g_400

2

2g_400

3

3g_400

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody (MP3, pen, piłki, miś, rakietki).

Pozostali otrzymali dyplomy za udział w konkursie i symboliczne upominki (kalkulatorki).

Nauczycielom-opiekunom wręczono listy z podziękowaniem.

Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach, które będą organizowane przez TG „Sokół” w Sanoku.

Bronisław Kielar

k1_400

k5_400

k4_400

k2_400

k3_400_01

k6_400

k7_400

k8_400

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem:

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

„mens sana in corpore sano”

1. Organizator:

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”

W SANOKU

ul. A. Mickiewicza 13 I p. tel. 503 319 517

2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw zawartych w konkursowym haśle,
 • pogłębienia wiedzy na temat działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku,
 • odwoływanie się do nieprzemijających wartości,
 • rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • włączanie dzieci i młodzieży do działalności stowarzyszenia.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjów powiatu sanockiego,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym (nie przyjmujemy prac zbiorowych),
 • tematyka prac plastycznych dotyczy wartości zawartych w konkursowym haśle,
 • technika prac: do konkursu dopuszczone zostaną prace we wszystkich technikach malarskich jak np. ołówek, kredka, pastele, farby olejne, itp.,
 • format prac – A3 do A2,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace,
 • pracę plastyczną należy na odwrocie oznaczyć swoim „godłem” (np. „jarzębina”, „papużka”, itp.) a następnie to samo „godło” umieścić

na kopercie, w której znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa; nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę, wraz z numerem telefonu kontaktowego.

4. Termin i miejsce dostarczenia prac: do 21 października 2011 r. (piątek) – biuro Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku,

ul. A. Mickiewicza 13 I p., w piątek w godz. od 1600 do 1800.

Prosimy o wstępną selekcję i dostarczenie max 3 prac z danej szkoły.

5. Nagrody: autorzy najlepszych prac (miejsca I – VI) zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe (klasy IV – VI) i gimnazja

6. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Wyniki konkursu: o wynikach konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku (www.sokolsanok.pl) oraz zawiadomi osoby nagrodzone o terminie i miejscu podsumowania konkursu.

8. Uwagi dodatkowe:

 • dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej,
 • prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom konkursu,
 • rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie,
 • prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, itp., nie będą brane pod uwagę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół

w Sanoku

ul. Mickiewicza 13 I p.

tel. 503 319 517

www.sokolsanok.pl, sokol@sokolsanok.pl

1889 - 2011

Karta zgłoszenia

do udziału

w Powiatowym Konkursie Plastycznym

pod hasłem

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

„mens sana in corpore sano”

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………...

2. Wiek, klasa: ……………………………………………………………………………….

3. Godło uczestnika: ………………………………………………………………………..

4. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………….…

5. Numer telefonu do szkoły: ………………………………………………………………

6. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Tytuł pracy (nie jest obowiązkowy): ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie rysunku i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.

……………………………………………

Podpis nauczyciela/opiekuna

......................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego


……………………………………………

Miejscowość, data


2_400_03

1_400_12