Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.01.12

Konkurs 27 – „Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha”

Regulamin
Powiatowego Konkursu Historycznego (27)
pod hasłem:
„Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha".

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • przypomnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego,
 • popularyzowanie wiedzy historycznej dotyczącej walki o niepodległość Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży: 6,7,8 kl. szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • tematyka konkursu dotyczy życia i działalności Ignacego Paderewskiego,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do wtorku, 13.03.2018 r., na adres: sokol@sokolsanok.pl

lub TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok.

5. Termin: konkurs odbędzie się w piątek,16.03.2018 r. o godz. 1200

w „Sali konferencyjnej” (blok A) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 1145.

6. Nagrody:  dyplomy, upominki (I-VI m.).

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Ignacego Jana Paderewskiego:

 • źródła ogólnodostępne

10. Uwagi dodatkowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

             Odpowiedzialny:                              W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

Zdzisław Skrzypczyk                                                     Bronisław Kielar

                                                                        

 

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem:

„Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha".

 

1.Imiona i nazwiska uczestników:

 1. ……………………………………………………………………...............................
 1. …………………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….…………

3. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….……..

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: …………………………………………………

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………                

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ……………………………

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok

www.sokolsanok.pl

1889 – 2018